Política de privacitat

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar i tramitar-la d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, juntament amb el seu article 6, apartat e), entenent que aquest tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públic conferits al responsable del tractament i conforme preveu el títol III de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’informa:

Responsable del tractament

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat

Delegat de protecció de dades

dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de la sol·licitud

Base jurídica

Article 25 2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 19 d juliol de 2006. R04. Reglament del Mercat de marxants de La Garriga.

Persones destinatàries de cessions o transferències

Les dades facilitades mitjançant aquesta sol·licitud no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea

Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa vigent.

Drets de les persones interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la seu electrònica

https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-oficial/proteccio-de-dades/ o presencialment a les oficines de la Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD, essent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia

https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions