Condicions de participació a la fira

Normativa de participació a la 9ena edició de la FIRA DE LA BOTIFARRA DE LA GARRIGA

Informació de caràcter general

1.- L’Objecte d’aquesta normativa és la regulació de la inscripció i participació a la 9ena edició de la Fira de la Botifarra de la Garriga, promoguda i organitzada per l’Ajuntament de La Garriga.

2.- Dates i horaris: L’horari d’obertura al públic serà el dissabte 07 de març, de 9.30h. a 20.00h., i el diumenge 8 de març de 10.00h a 15.30h.

3.- Ubicació: la Fira tindrà lloc la Plaça de l’Església, Plaça de Can Dachs, Carrer del Centre i Carrer dels banys.

4.- Mostres temàtiques: La fira està distribuïda en diferents àrees temàtiques que tenen a veure amb el perfil de l’expositor i la participació de diferents entitats col.laboradores.

 • Mostra de formatges del Vallès Oriental. Amb la participació de productors formatgers de la comarca.
 • Mostra de la “Xarxa Productes de la Terra del Vallès Oriental”,  coordinada conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i oberta a la participació dels seus membres.
 • Mostra de productors agraris i agroalimentaris de La Garriga, membres de l’Associació Agrària de La Garriga.
 • Cansaladers de La Garriga i territoris convidats.
 • Mostra gastronòmica.
 • Altra oferta complementària.

Procés d’inscripció i de selecció d’expositors

5.- Per participar com a expositor, caldrà presentar una sol·licitud degudament complimentada abans del 31 de gener de 2020.

6.-  Les sol·licituds hauran d’indicar els següents continguts:

 • Nom de l’expositor i de l’empresa participant a la fira.
 • Localitat de l’empresa expositora.
 • Descripció del producte ofert.
 • Procedència dels productes a exposar.
 • Indicar si els productes a exposar són de producció pròpia.

Adjuntar imatges del producte, així com de l’estand en cas d’haver participat en altres fires.

7.-  Les sol.licituds es podran presentar a través del formulari d’inscripció a la pàgina web:  www.firadelabotifarra.cat

8.- El comitè organitzador de la fira, format per tècnics de l’àrea de promoció econòmica, i representants de les entitats col.laboradores, faran una valoració de les candidatures i procediran a la selecció definitiva dels participants, en funció dels següents paràmetres.

 • Data de presentació de la sol.licitud
 • Característiques de l’expositor i del producte en funció de les diferents mostres temàtiques.
 • Altres valoracions que garanteixin una diversitat i complementarietat de l’oferta a exposar.

9.- L’organització donarà a conèixer la selecció de candidats el 06 de febrer de 2020, confirmarà a cada candidatura la seva acceptació i se li requerirà la següent documentació:

 • Còpia del NIF / NIE
 • Rebut d’assegurança responsabilitat civil
 • Còpia del Carnet d’Artesà o empresa artesana, si és el cas
 • Fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i/o còpia del registre sanitari.
 • Comprovant de pagament dels drets d’inscripció i fiança.
 • Signatura de la declaració de responsabilitat validant que disposa de tots els permisos particulars necessaris per a l’exercici de la seva activitat.

10.- La documentació sol.licitada en el punt anterior s’haurà de presentar en un termini màxim de 7 dies una vegada se li hagi confirmat l’acceptació de participació. En cas de no haver-la presentat dins del termini, estigui incomplerta o no vigent, es reclamarà la seva complementació en un termini de dos dies hàbils per fer les esmenes corresponents. Transcorregut aquest termini la sol.licitud es considerarà desestimada i s’assignarà la plaça a un altra candidat.

11.- Drets d’inscripció: Cada participant haurà de satisfer un import de 60€ per estand ocupat en concepte de drets de participació, així com una fiança de 100€ que es retornarà en el termini de 7 dies després d’haver finalitzat la fira, una vegada comprovant el bon estat amb què es retorna l’estand.

L’organització podrà establir acords de col·laboració amb les diferents entitats participants en cada mostra comercial, i podrà bonificar fins al 100% l’import dels drets de participació.

Requisits higiènic-sanitaris 

12.- Els tècnics de la fira i de salut pública de l’Ajuntament de La Garriga podran visitar les parades per verificar el compliment dels requeriments sanitaris i la concordança amb els productes aprovats en la sol.licitud, d’acord amb el Reglament CE número 852/2004, d’higiene dels productes alimentaris.

13.- Requisits de l’equip en contacte amb els aliments

 • Cal que els materials de la parada siguin resistents, inalterables, i de neteja i desinfecció fàcils
 • Els estris i productes de neteja i desinfecció s’han de guardar en un lloc específic i hauran de ser d’ús alimentari en els casos que s’hagin de netejar equips o superfícies en contacte amb els aliments (màquina per tallar embotits, superfície per tallar la carn, etc.).

14.- Condicions del transport

 • Cal mantenir el vehicle en perfecte estat de neteja.
 • Cal comprovar el funcionament dels indicadors de temperatura i del sistema de refrigeració del vehicle que transporta aliments refrigerats, a fi de garantir el manteniment de la cadena de fred en tot moment.

15.- Gestió dels residus

 • Tenir el justificant de recepció de residus d’un Punt verd o del transportista/gestor de residus autoritzat per l’Agència Catalana de Residus, en el cas que es generin residus especials, com ara oli vegetal.

16.- Subministrament d’aigua

 • Les parades que necessiten disposar d’aigua potable són totes aquelles que fan una manipulació alimentària: elaboració de menjars preparats, venda d’ embotits, fraccionats, i qualsevol altra activitat econòmica en què es fraccionin aliments.
 • Han de disposar igualment de sabó i paper eixugamans d’un sol ús.

17.- Higiene del personal

 • Pràctiques correctes d’higiene
 • Roba neta i d’ús exclusiu per a l’activitat

18.- Tractament tèrmic i Requisits d’envasament i embalatge dels productes alimentaris

 • Tots els equips de fred han de tenir un lector de temperatura (intern o termòmetre de nevera) i s’ha de fer un control visual de les temperatures.
 • Cal exposar els productes alimentaris que necessiten refrigeració (formatges tendres, embotits frescos, etc.) en expositors o vitrines refrigerats per evitar el trencament de la cadena de fred.
 • Els productes alimentaris s’hauran de col·locar i protegir de manera a evitar el risc de contaminació (embotits i formatges curats, llaminadures, venda a doll d’olives…)
 • Cal conservar l’etiqueta original dels aliments elaborats de venda fraccionada (embotits, formatges, pastissos…) fins que finalitzeu la venda d’aquests productes.

19.- Formació

 • Tenir actualitzada la formació en higiene alimentària (curs de manipuladors).

20.- Etiquetatge

 • Indicacions obligatòries en els aliments sense envasar i els envasats als llocs de venda a petició del comprador (a doll o venda fraccionada):

-Denominació de l’aliment (avellanes, magdalenes…),

-Substàncies o productes que poden causar al·lèrgies o intoleràncies (gluten, ou, llet…),

-Quantitat o % dels ingredients que s’especifiquin en la denominació (per exemple “croquetes de pernil”: s’ha de posar el % de pernil que porten),

-Grau alcohòlic de les begudes amb > 1,2% vol alcohol.

Aquesta informació ha de constar a l’etiqueta de l’envàs, en un cartell o un ròtul al costat de l’aliment.

 • Indicacions obligatòries en els aliments envasats en el lloc de venda per a la seva venda immediata

-Denominació de l’aliment,

-Substàncies o productes que poden causar al·lèrgies o intoleràncies (gluten, ou, llet…),

-Llistat d’ingredients (excepte fruites, hortalisses, patates, formatges, mantega, llet i nata amb enzims i sal, aliments d’un sol ingredient), i quantitat o % dels ingredients que s’especifiquin en la denominació (per exemple “croquetes de pernil”: s’ha de posar el % de pernil que porten),

-Quantitat neta de l’aliment,

-Data de duració mínima o data de caducitat

-Condicions especials de conservació, si s’escau,

-Nom o raó soacial  i adreça de l’envasador i

-Grau alcohòlic de les begudes amb > 1,2% vol. Alcohol

Aquesta informació pot constar en un cartell, plafó o rètol al costat del producte, excepte la data de caducitat o la data de duració mínima que ha de constar a l’envàs.

En el cas de fruites, hortalisses, tubercles o fruita seca que es trobin en envasos transparents, l’etiqueta ha de constar de: denominació de venda, categoria/varietat/tipus comercial, quantitat neta i identificació de l’operador comercial.

21.- Si es detecta manca de compliment d’aquestes condicions, els inspectors podran sancionar als titulars de les parades i obligar a la finalització de la venda si no es corregeixen les mancances.

22.- Amb la present sol·licitud es delcara estar al corrent dels requisits tècnics i sanitaris necessaris per portar a terme la fabricació i comercialització del producte exposat a la fira.

Exposició, muntatges i desmuntatges

23.- Muntatge i desmuntatge: Els participants podran muntar la parada el dissabte 07 i diumenge 08, de 8,00 a 9,30h. El dissabte 07 es podrà retirar el producte de la parada de 21.00 a 22,30 h., i el diumenge 08 es podrà fer el desmuntatge final 19,30 a 21,00 h.

24.- Els participants disposaran d’un tendal de 3×3 a la zona que els sigui assignada, obert a 3 vents, i no podran superar aquest espai d’exposició. Els expositors han de tenir els seus estands oberts al públic dintre de l´horari oficial de la fira.

25.- Els participants estaran identificats amb un rètol estàndard instal.lat al fris de la carpa, i no el podran substituir per cap d’altra. A l’interior de la carpa si que podran exposar tota la informació comercial pròpia.

26.- Els tendals aniran equipats amb la il.luminació estàndard. Els expositors que ho sol.licitin podran disposar d’un quadre elèctric amb una potència límit de 1.000 w. i un endoll.

27.- Queda prohibit l’ús d’altaveus en les parades i qualsevol element que pugui molestar als veïns i visitants, així com l’exposició de productes perillosos o nocius.

28.- Els participants es comprometen a deixar l’espai ocupat net de deixalles un cop desmuntada la parada. L’espai compta amb els contenidors necessaris perquè dipositin les deixalles que generi l’activitat.

29.- Els participants han de portar, muntar i desmuntar tots els elements necessaris per a l’exposició i venda dels seus productes.

Disposicions finals

30.- L’organització no es fa responsable dels danys que per robatori o furt es puguin causar i aconsella els participants que prenguin les mesures de seguretat i prevenció pertinents.

31.- Són infraccions que poden suposar l’expulsió de la fira o la no consideració de les seves sol·licituds per participar-hi:

– La falta de tracte correcte  i la falta de respecte cap als clients, altres venedors i a les persones encarregades de la fira.

– La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització.

– Provocar baralles que produeixin escàndol i alterin l’ordre del mercat.

– L’incompliment dels horaris de venda.

– L’estacionament o circulació de vehicle en el recinte del mercat fora de l’horari establert.

– La manca de netedat en el lloc de venda durant i després de la fira.

– L’exercici de venda sense l’autorització corresponent.

– L’ocupació de lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades.

32.- L’organització es reserva tots els drets, sempre que les circumstàncies ho aconsellin, d’ajornar, anul·lar o suspendre l’activitat.

33.Protecció de dades: Li recordem que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades estan incorporades a un fitxer titularitat de l’Ajuntament de La Garriga.També l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, presentant una reclamació a l’Ajuntament de La Garriga, en paper o mitjançant l’adreça electrònica a seu electrònica de l’Ajuntament promocio@ajlagarriga.cat.